Latvijas Universitātes (LU) rektora amatam izvirzīti divi kandidāti – esošais LU rektors profesors Indriķis Muižnieks un Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns un profesors Gundars Bērziņš.

Indriķi Muižnieku rektora amatam izvirzījuši: LU Medicīnas fakultāte, LU Materiālu mehānikas institūts, LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts, LU Latviešu valodas institūts, LU Cietvielu fizikas institūts, LU Bioloģijas institūts, LU Bioloģijas fakultāte, LU Ķīmiskās fizikas institūts, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, LU Botāniskais dārzs.

Gundaru Bērziņu rektora amatam izvirzījušas: LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, LU Datorikas fakultāte, LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, LU Juridiskā fakultāte.

Profesors Indriķis Muižnieks dzimis 1953. gadā. 1976. gadā absolvējis Latvijas Valsts universitātes Bioloģijas fakultāti (BF), iegūstot bioloģijas un ķīmijas pasniedzēja kvalifikāciju. Docētāja darbu Universitātē I. Muižnieks uzsācis 1992. gadā. 1996. gadā ievēlēts docenta amatā, pēc gada kļūstot par profesoru mikrobioloģijas apakšnozarē. No 1992. līdz 1998. gadam vadījis LU BF Augu fizioloģijas un mikrobioloģijas katedru, bet BF dekāna pienākumus pildījis no 1997. līdz 2000. gadam. 2000. gadā Muižnieks kļuva par LU zinātņu prorektoru, bet LU rektora amatā pirmoreiz ievēlēts 2015. gada 4. jūnijā. Indriķis Muižnieks ir Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis.

Profesors Gundars Bērziņš ir dzimis 1971. gadā. Absolvējis LU Ekonomikas un vadības fakultāti (tagad – Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte), iegūstot doktora grādu vadības zinātnē (Dr.admin.) G. Bērziņš līdz 2002. gadam sekmīgi darbojies privātajā biznesā, kad LU Ekonomikas un vadības fakultātes (EVF) dekāna prof. Edgara Vasermaņa aicināts kļuva par fakultātes lektoru, vēlāk docentu, asoc. prof. un profesoru. No 2003. līdz 2008. gadam ieņēmis LU EVF izpilddirektora amatu, bet no 2008. līdz 2009. gadam bijis LU Finanšu un uzskaites departamenta direktors. LU rektora prof. Mārča Auziņa laikā no 2009. bijis LU kanclers, bet kopš 2016. gada ir LU BVEF dekāns. G. Bērziņš ir LU vadošais pētnieks un Latvijas Zinātnes akadēmijas korespondētājloceklis, piedalījies daudzos starptautiskos un valsts mēroga pētniecības projektos. Ir starptautisku zinātnisko publikāciju autors. Pēdējo sešu gadu laikā publicējis 23 zinātniskos rakstus starptautiskos recenzētos izdevumos, no tiem 11 ir iekļauti SCOPUS vai Web of Science.

Saskaņā ar Latvijas Universitātes Satversmi rektoru uz četriem gadiem ievēlē amatā LU Satversmes sapulce. Rektoru var ievēlēt amatā divus amata termiņus pēc kārtas. Šogad vēlēšanas notiks 24. maijā.

Dalīties

Saistītais saturs

24. maijā notiks LU Senāta un rektora vēlēšanas
26.04.2019.

24. maijā notiks LU Senāta un rektora vēlēšanas