Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas departaments

25. septembrī oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” izsludināts starptautisks konkurss uz Latvijas nacionālās, vadošās un ietekmīgākās augstskolas – Latvijas Universitātes – rektora/-es amata vietu. Tā ir lielākā plaša profila universitāte Latvijā, kurai ir nozīmīga vieta ne tikai visas izglītības sistēmas attīstībā, bet arī kopējā valsts ekonomikas izaugsmē.

Augstskolu likums noteic, ka viena persona nevar pretendēt uz rektora amatu vairāk par diviem izpildes termiņiem. Pašreizējam Latvijas Universitātes rektoram profesoram Indriķim Muižniekam šis ir jau otrais izpildes termiņš, kas tuvojas noslēgumam, līdz ar to oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” ir izsludināts atklāts konkurss uz rektora/-es amata vietu.   

Pretendentiem/-ēm ir izvirzītas pamatprasības, lai varētu kandidēt uz LU rektora amatu: 

 • zinātnes doktora grāds kādā no LU stratēģiskās specializācijas jomām atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija rīkojumam nr. 449 “Par valsts augstskolu stratēģisko specializāciju”; 

 • nevainojama reputācija (t. i., nav iemesla pamatotām šaubām par pretendenta/-es nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo); 

 • vadības pieredze augstākās izglītības un zinātnes jomā ne mazāk kā 8 gadi, t. sk. augstākās izglītības un zinātnes institūciju, to iestāžu vai struktūrvienību vadībā ne mazāk kā 4 gadi; 

 • pieredze starptautisku stratēģisku partnerību veidošanā un attīstības vai pētniecības projektu vadībā; 

 • zinātnes vadības pieredze un sasniegumi zinātnē starptautiskā līmenī (publikācijas starptautiski citējamos izdevumos, dalība pētniecības projektos); 

 • privātā vai publiskā finansējuma piesaistes pieredze pētniecībā un inovācijās; 

 • latviešu un angļu valodas zināšanas vismaz C1 līmenī. 

Tāpat rektora amata pretendentiem/-ēm ir izvirzītas papildprasības – izpratne par zinātnes universitātes darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem; akadēmiskā darba pieredze; pieredze augstākās izglītības institūcijas attīstības stratēģijas izstrādē un īstenošanā; izpratne par Eiropas izglītības telpas kvalitātes nodrošināšanas procesiem; profesionālā pilnveide augstākās izglītības vadības un kvalitātes nodrošināšanas jomā; komunikācijas un argumentācijas prasmes, orientācija uz attīstību un rezultātu sasniegšanu; pieredze pārmaiņu vadībā akadēmiskajā vidē. 

Mēneša atalgojums pirms nodokļu apmaksas saskaņā ar LU Vienoto darba samaksas kārtību un budžetu, tiek noteikts, sākot no 11 935 eiro mēnesī. 

LU rektora amata pretendenti/-es pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2023. gada 26. oktobrim elektroniskā veidā – parakstot ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu (elektroniski pieteikumu pretendents/-e iesniedz, nosūtot to uz e-pastu rektora.velesanas@lu.lv ne vēlāk kā līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas plkst. 17.00 EET  ar norādi “Konkursam uz Latvijas Universitātes rektora /-es amatu”) vai papīra formātā – pašrocīgi parakstot un ievietojot slēgtā aploksnē ar norādi “Konkursam uz Latvijas Universitātes rektora/-es amatu” (papīra formātā pretendents/-e pieteikumu iesniedz LU Dokumentu pārvaldības nodaļā Rīgā, Raiņa bulv. 19, 136. telpā ne vēlāk kā līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas plkst. 17.00 EET).  

Rektora amata pretendenti/-es pieteikumā, iekļauj šādus dokumentus: 

 • Motivācijas vēstuli, izvērtējot savu atbilsmi konkursa sludinājumā izvirzītajām izglītības, pieredzes un prasmju prasībām; 
 • Rektora amata pretendenta/-es apliecinājumu par nevainojamu reputāciju, kā arī apliecinājumu par piekrišanu kļūt par valsts amatpersonu; 
 • Parakstītu dzīves gājuma aprakstu (Curriculum Vitae (CV)), iekļaujot pašvērtējumu par valodu zināšanām, pretendenta/-es kontaktinformāciju (tālruņa numuru, e-pasta adresi, adresi); 
 • Vispārīgu redzējumu par LU stratēģisko attīstību turpmākajos piecos gados (tēžu formā, ne vairāk kā 4000 rakstu zīmes); 
 • Augstāko izglītību, pieredzi, prasmes un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas; 
 • Zinātnisko publikāciju sarakstu. 

Visa aktuālā informācija tiks publicēta vietnē rektoravelesanas.lu.lv  

Dalīties

Saistītais saturs

LU rektora amatam pieteikušies 24 pretendenti
27.10.2023.

LU rektora amatam pieteikušies 24 pretendenti

LU rektora amatam pieteikušies 24 pretendenti
27.10.2023.

LU rektora amatam pieteikušies 24 pretendenti